آهسته و پیوسته

ای خوش آن خسته که از دوست جوابی دارد

/ بازدید : ۶۹

دل عاشق به پیغامی بسازد.

 

+بابا طاهر

۰ ۸

من ذره

/ بازدید : ۷۳

آدم فکر می کند زورش به هرچه نرسد به خودش می رسد؛ بعد می بیند که نه! چقدر ناتوان است.

چقدر ناتوان است.

چقدر ناتوان است.

چقدر ناتوان است.

۱ ۱۴

گریه را به مستی

/ بازدید : ۸۸

همچو چشم مستت جهان خراب است.

۱ ۹

اما ارغوان! این چه رازی است؟

/ بازدید : ۸۲

بهار به امید و آغاز های نو، بهار است.

۱ ۱۱
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان