آهسته و پیوسته

من، ذره

/ بازدید : ۸۹

آدم فکر می کند زورش به هرچه نرسد به خودش می رسد؛ بعد می بیند که نه، چقدر ناتوان است.

چقدر ناتوان است. چقدر ناتوان است. چقدر ناتوان است.

۱ ۱۴

گریه را به مستی

/ بازدید : ۱۰۸

همچو چشم مستت جهان خراب است.

۱ ۹

اما ارغوان! این چه رازی است؟

/ بازدید : ۱۱۶

بهار به امید و آغاز های نو، بهار است.

۱ ۱۱
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان