آهسته و پیوسته

روان شدن زندگی

/ بازدید : ۱۳۱

گِلِن گولد(Glenn Gould)دریک کتاب گفت وگوحکایت می کند که به گاه فراگرفتن یک پارتیسیون، چگونه بابه کارانداختن یک جاروبرقی درکنارپیانو، بهترین وجه هنر خویش رامی یابد: سروصدای دستگاه، چون دیواری میان دنیای خارج وتأمل او حائل می شود. سروصدا، سهم مضّرذهن رابه خودجذب می کند وجزتوجهی روشن به موسیقی روشن راباقی نمی گذارد:

زندگی هیچ گاه به قدرزمانی قدرتمندنمی شود که یکی ازراه های آن به رویش بسته می شود.آنگاه صاف وزلال ازرخنه ای که برایش باقی مانده روان می شود.
 
+Glenn Gould:نوازنده بزرگ پیانو(۱۹۳۲_۱۹۸۲)که اهل کانادابود.
 
|فرسودگی_کریستیان بوبن_ترجمه پرویزسیار|
 
۱ ۱

ساده های بزرگ

/ بازدید : ۱۰۵

من ربُّ النوعِ آرزوهای ساده ام...

۰ ۲

ای زیبا

/ بازدید : ۵۹

پیشِ عشق ای زیبا

خیلی کوچیکه دنیا

۲ ۱

برایَت

/ بازدید : ۱۲۷

دیرزمانی بودکه می خواستم برایت بنویسم!

۱
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان