قصه هایم برای تو...

برهمان عهد

/ بازدید : ۳۰

ماراسری است باتوکه گرخلقِ روزگار

دشمن شوندوسربرودهم برآن سریم

|سعدیِ عزیز|

۳
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان