قصه هایم برای تو...

ای سروبلندبوستانی

/ بازدید : ۴۰

دیرآمدی ای نگارسرمست

زودت ندهیم دامن ازدست

|سعدیِ جان|

۱
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان